یا صاحبی

بسم الله

بسم رب الشهدا

بسم الله القاسم الجبارین...

آدمی دلش که میگیرد عجب حال هوایی پیدا میکند هان

احساس دور بودن از شما هم عالمی دارد بخدا

احساس اینکه نیاز مند شماییم هم عجیب تر...

از کجایش باید گفت:

در عجبم از آنان که عشق را معنا میکنند و به خیال خام نامه تمام...

و عشق را معنایی نیست و این جمله ها هم برای عشق به معنی معنایی نیست!

:.فقط همین را میگویم.:

یا صاحبی

اَﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻳﺎ ﺑَﻘِﯿﱠﺔَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓﯽ اَرْﺿِﻪِ

/ 1 نظر / 19 بازدید
رضا

یا صاحب الزمان 24 خرداد؛ رای ما دکتر سعید جلیلی